0911 412 198 jurabus@centrum.sk

JURABUS

AUTOBUSOVÁ PREPRAVA ZA SKVELÉ CENY

 

 

 

\

JURABUS, s.r.o. je Váš autobusový prepravca ponúkajúci spoj na trase Turzovka – Čadca – Kysucké Nové Mesto (INA) a späť.

\

Ponúkame Vám možnosť zakúpenia prepravnej karty, na ktorú si môžete uplatniť zaujímavé zľavy z cestovného.

\

Navyše Vám ponúkame možnosť prepravy na svadby, brigády, púte či školské výlety.

\

Pre objednanie prepravy nás jednoducho stačí kontaktovať.

Cenník

Najlacnejšia autobusová preprava na thu!

do 100 km – dohodou

nad 100 km – 1€ za kilometer bez DPH

Prepravný poriadok

Prepravný poriadok je dokument upravujúci podmienky, za ktorých dopravca – JURABUS s.r.o. prepravuje osoby, príručnú batožinu, cestovnú batožinu, psov, domáce zvieratá a autobusové zásielky.

Prepravný poriadok obsahuje nasledujúce články:

Základné ustanovenia

1) Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu, cestovnú batožinu, psov, domáce zvieratá a autobusové zásielky.

2) Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je JURABUS s.r.o. Dopravca je právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri vložka číslo 63735/L.

3) Prepravou sa rozumie premiestňovanie osôb a nákladov dopravnými prostriedkami.

4) Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou a so zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme.

5) Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča, a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

6) Tento prepravný poriadok, cestovný poriadok dopravcu, a pokiaľ sa tarifa vzťahuje na príslušnú dopravu aj tarifa dopravcu, sú obsahom návrhu na zmluvu o preprave osôb.

Rozsah autobusovej dopravy

1) Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca: a./ osobitnú zmluvnú autobusovú dopravu. Osobitná zmluvná autobusová doprava je preprava zamestnancov zmluvného prepravcu.

2) Zmluvná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako preprava cestujúcich po vopred určenej trase dopravnej cesty s určenými zastávkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje podľa zmluvnej dohody medzi dopravcom a cestujúcim. Súčasťou autobusovej dopravy je preprava príručnej batožiny, prípadne aj cestovnej batožiny, psa, domácich zvierat a autobusových zásielok.

3) Osobitná pravidelná autobusová doprava je preprava osôb podľa osobitého predpisu najmä preprava zamestnancov zmluvného prepravcu, preprava žiakov škôl.

4) Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca zmluvnú autobusovú dopravu v rozsahu: medzimestská autobusová doprava

Povinnosti dopravcu

1) Všeobecné povinnosti dopravcu sú:

a./ Vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku.

b./ Označiť každé vozidlo používané na podnikanie svojím obchodným menom.

c./ Zabezpečiť, aby v každom vozidle, ktoré sa používa na podnikanie, bol doklad o oprávnení podnikať.

2) Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný:

a./ Vykonávať zmluvnú autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou a so zmluvou s objednávateľom.

b./ Prepravovať cestujúcich podľa tarify a vydať cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné, cestovný lístok.

c./ Zaevidovať cestujúceho ak ide o použitie elektronického média priložením bezkontaktnej čipovej karty na čítacie zariadenie elektronickej pokladne.

d./ Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny.

e./ Postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody.

f./ Označiť každý autobus na autobusovej linke údajom o východiskovej (nástupnej) a cieľovej (výstupnej) zastávke, prípadne aj o zastávkach medzi nimi.

g./ Zabezpečiť, aby posádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, cestovného, údajov o príchode a odchode podľa zmluvných podmienok.

Zmluva o preprave osôb

1) Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas.

2) V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa vopred uzatvorenej zmluvy o preprave osôb.

3) V nepravidelnej autobusovej doprave prepravná povinnosť dopravcu vyplýva z vopred uzatvorenej zmluvy o preprave osôb.

4) V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca nemá prevádzkovú povinnosť.

Práva cestujúceho

1) Cestujúci má právo:

a./ Na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má cestovný lístok, miestenku, a to do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné.

b./ Na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny, psa a domácich zvierat tým istým autobusom.

c./ Požadovať od posádky autobusu alebo od dispečera potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy.

d./ Na vrátenie cestovného a úhrad za batožinu, psa a domáce zvieratá, ak sa preprava neuskutočnila, alebo na zľavu, ak sa preprava uskutočnila oneskorene alebo ak dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb

2) Cestujúci má po nastúpení do vozidla právo obložiť po jednom mieste na sedenie pre seba a pre ďalšieho cestujúceho, ktorý ide s ním z tej istej zastávky, ak zakupuje cestovný lístok mimo vozidla, musí mať platný cestovný lístok aj pre ďalšieho cestujúceho. Za obložené sa považuje miesto, na ktoré cestujúci položil časť odevu alebo iný vhodný predmet. Kto obloží miesto neoprávnene, je povinný ho ihneď uvoľniť. Cestujúci, ktorý opustí svoje miesto bez toho, že by ho obložil, stráca naň právo. Toto ustanovenie sa netýka miest, na ktoré bola vydaná miestenka.

3) Ak sa niektorý spoj neuskutoční podľa cestovného poriadku alebo ak sa preprava na ňom preruší alebo zastaví, cestujúci má právo na náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné spojom inej autobusovej linky dopravcu. Ak to nie je možné v ten istý deň, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu späť do východiskovej zastávky a na vrátenie cestovného v zmysle ustanovení tarify.

4) Cestujúci, ktorý sa pri znemožnení dokončenia začatej cesty prepravil do východiskovej zastávky podľa odseku 4 alebo 5, má právo na vrátenie zaplateného cestovného. Ak sa cestujúci v takomto prípade neprepraví do východiskovej zastávky, má právo na vrátenie rozdielu medzi zaplateným cestovným a cestovným za prejdený úsek medzi východiskovou zastávkou a zastávkou, kde sa cesta znemožnila, prípadne poslednou prejdenou zastávkou.

5) Ak sa preprava uskutočnila oneskorene zavinením dopravcu v prímestskej doprave s meškaním dlhším ako 60 minút, v diaľkovej a medzinárodnej doprave dlhším ako 120 minút, alebo ak dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb, cestujúci má nárok na zľavu z cestovného, najviac však do výšky ceny vopred zaplatenej dopravcovi.

6) Ak cestujúcemu vznikne ujma počas prepravy najmä na zdraví alebo škoda na príručnej batožine alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovenia občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až 431 Občianskeho zákonníka).

Povinnosti cestujúceho

1) Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a posádku autobusu.

Cestujúcim nie je dovolené:

a./ Prihovárať sa vodičovi počas jazdy.

b./ Pískať, spievať, hlučno sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať reprodukovanú hudbu alebo reč).

c./ Otvárať dvere a okná, vykláňať sa z vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety.

d./ Fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre cestujúcich

e./ Nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré vodič vyhlásil za obsadené.

f./ Zdržovať sa v priestore vyhradenom pre vodiča.

2) Ďalej je cestujúci povinný:

a./ Poslúchnuť pokyny a príkazy člena posádky autobusu, alebo revízora, alebo dispečera, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

b./ Nastupovať do autobusu a vystupovať z neho iba na zastávkach a keď autobus stojí a vodič alebo iný člen posádky dá na to pokyn. Nastupovať a vystupovať mimo zastávky možno iba na pokyn vodiča alebo iného člena posádky autobusu.

c./ Zaplatiť cestovné s použitím platidla v primeranej hodnote a na výzvu vodiča alebo iného člena posádky alebo revízora sa preukázať platným cestovným lístkom alebo osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného, ako aj ďalšie úhrady podľa tarify za poškodenie alebo za znečistenie autobusu.

d./ Strpieť zistenie totožnosti privolaným príslušníkom PZ, ak pri kontrole jej preukázanie odmietne.

Osobitné práva niektorých cestujúcich

1) Cestujúci, ktorý sa pohybuje na invalidnom vozíku, sa prepravuje v autobusoch dopravcu len v prípade, že má zabezpečeného sprievodcu, ktorý ho sprevádza počas prepravy od nástupnej zastávky až po výstupnú zastávku. Pri nesplnení tejto podmienky cestujúci na invalidnom vozíku nebude prijatý na prepravu.

2) Za naloženie, ako aj vyloženie cestujúceho na invalidnom vozíku zodpovedá jeho sprievodca, ktorý nástup a výstup cestujúceho na invalidnom vozíku oznámi vodičovi.

3) Preprava detí do šiestich rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie je dovolená.

Vylúčenie osôb z prepravy

1) Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov, alebo z iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu.

2) Vodič alebo iný člen posádky autobusu je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť:

a./ Osoby bez platného cestovného lístka, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné, prípadne prirážku a úhradu podľa tohto prepravného poriadku.

b./ Osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich a osoby, ktoré aj po upozornení pracovníka dopravcu nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku.

3) Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na vrátenie cestovného, prípadne dovozného.

Vzťah cestujúceho a členov posádky autobusu

1) Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči posádke autobusu disciplinovane, a v čase, keď autobus stojí na zastávke.

2) Členovia posádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu pokojnej prepravy.

Kontrola cestovných lístkov v pravidelnej autobusovej doprave

1) Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávnenej osoby kedykoľvek počas prepravy alebo v okamihu vystupovania z vozidla predložiť na nahliadnutie cestovný lístok, prípadne preukaz na zľavu cestovného, ak sa jedná o zľavnený cestovný lístok.

2) Cestujúci, ktorý odoprie alebo nemôže zaplatiť sumu podľa odstavca 3, je povinný preukázať sa na výzvu oprávnenej osoby osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného a úhrady. Zároveň stráca právo na prepravu a môže sa z prepravy vylúčiť. Vylúčením z prepravy pre nezaplatenie uvedených súm nie je dotknutá povinnosť cestujúceho príslušnú sumu dopravcovi zaplatiť.

Preprava batožiny cestujúceho

1) Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom alebo oddelene, a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, tarifou, prípadne cestovným poriadkom.

2) Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim, pod jeho dohľadom a na jeho zodpovednosť v odkladacom priestore spravidla nad sedadlom. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča. Príručná batožina sa prepravuje bezplatne.

3) Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, alebo na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať. Cestovná batožina sa prepravuje za dovozné v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenými v tarife pre daný druh dopravy, resp. linku dopravcu. Za cestovnú batožinu sa považuje aj batožina prepravovaná v prímestskej doprave spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom, za ktorú cestujúci zaplatí dovozné z titulu prekročenia váhových, resp. rozmerových limitov určených tarifou dopravcu, neumožňujúcich jej prepravu bezplatne.

4) Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku, alebo hmotnosť možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle alebo v osobitnom priestore na batožiny a živé zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené pre ich prepravu a pokiaľ to umožňujú tarifné podmienky.

5) Z prepravy sú vylúčené:

a./ Veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi.

b./ Nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy.

c./ Veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky, alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia.

d./ Veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu.

e./ Batožiny, ktorých celková hmotnosť presahuje 50 kg.

f./ Batožiny, ktorých celková hodnota presahuje 350 ,- €.

6) Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny alebo peniaze.

7) Ako batožinu môže vziať cestujúci so sebou do autobusu, pokiaľ to obsadenie autobusu na linke dovoľuje, štvorkolesový detský kočík. Na prepravu sú pripustené iba kočíky s dieťaťom, pokiaľ to prevádzkové pomery na linke dovoľujú aj kočíky prázdne. Cestujúci s detským kočíkom môže nastúpiť do vozidla len s vedomím vodiča. V autobuse sa smie prepravovať iba jeden štvorkolesový detský kočík.

8) Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje, v poľovníckych kapsách, v skrinkách a v podobných obaloch.

9) Lovecká strelná zbraň musí mať pri nezalamovacom type vybraný uzáver, zalamovacia musí byť prelomená a oba typy s prázdnymi nábojovými komorami.

10) Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzatvorených klietkach, košoch, alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín. Tarifa určuje, kedy sa za prepravu zvieraťa platí dovozné.

11) Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkom vodítku. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky. V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa bez schránky odmietnuť. Ustanovenie tohto odseku s výnimkou prvej vety sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich nevidomé osoby.

12) Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla najviac 3 batožiny, mimo času zvýšených nárokov na prepravu môže cestujúci so súhlasom vodiča vziať so sebou do vozidla ešte ďalšie batožiny.

13) Za batožinu sa nepovažujú drobné predmety, ktoré možno podľa potreby držať na lone alebo v ruke.

14) Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade, ak vodič určí ako miesto prepravy batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

15) Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť dopravcovi pri ukladaní alebo pri vykladaní batožiny primeranú pomoc.

16) Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon služby vodiča a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.

17) Ktoré batožiny sa prepravujú zadarmo a za ktoré batožiny sa platí dovozné, ako aj výšku dovozného určuje tarifa. Váhu a miery batožiny pre účely určenia výšky dovozného si dopravca zisťuje podľa prevádzkových možností vážením, meraním, alebo odhadom.

18) Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru pre cestujúcich, cestujúci je povinný pri skončení prepravy hlásiť sa ihneď o jej vydanie.

19) Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

20) Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty.

21) Ak vodič zistí, že vo vozidle zostáva opustená batožina, oznámi to zamestnancovi dopravcu a zabezpečí, aby bola opustená batožina odovzdaná v oddelení dopravy v sídle dopravcu.

22) Za stratu alebo odcudzenie batožiny dopravca zodpovedá v rozsahu § 427 Obchodného zákonníka a následne občianskeho zákonníka.

23) Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine. 12 23.

24) Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 300,- € za jeden kus batožiny. Okrem toho je povinný znášať dovozné, ktoré cestujúci zaplatil za stratenú alebo zničenú cestovnú batožinu.

Cestovné lístky, tarifa, dopravné karty, miestenky a batožinové lístky v pravidelnej autobusovej doprave

1) V pravidelnej autobusovej preprave sa použijú cestovné lístky pre jednotlivú cestu a za podmienok určených tarifou. Vzor cestovných lístkov určuje tarifa.

2) Z cestovného lístka pre jednotlivú cestu musia byť zrejmé najmä výška cestovného a údaje umožňujúce podľa povahy prevádzky kontrolu jeho platnosti a správnosti jeho použitia.

3) Cestovný lístok pre jednotlivú cestu platí pre cestovný úsek a pre spoj, pre ktorý ho vodič alebo výdajňa vystavila. Na cestovný lístok musí cestujúci nastúpiť v deň, kedy bol vydaný.

4) Cestujúci nesmie po nastúpení do autobusu poskytnúť cestovný lístok inej osobe. Cestovný lístok pre jednotlivú cestu môže cestujúci použiť iba na prepravu spojom, pre ktorý bol cestovný lístok vydaný a v deň, ktorý je na cestovnom lístku vyznačený.

5) Cestujúci musí mať pri sebe platný cestovný lístok po celý čas prepravy i v okamihu vystupovania z vozidla. Ak cestujúci má platný cestovný lístok už pri nastupovaní do vozidla, je povinný ho hneď a bez vyzvania predložiť na nahliadnutie. Pri zakupovaní zľavneného cestovného lístka je cestujúci povinný bez vyzvania sa preukázať platným dokladom umožňujúcim používanie príslušnej zľavy.

6) Cestovný lístok vydáva vodič. Cestujúci, ktorý vstúpi do vozidla bez platného cestovného lístka je povinný si bez vyzvania zakúpiť cestovný lístok u vodiča.

7) Cestujúci je povinný mať pri zakúpení cestovného lístka v autobuse pripravené na zaplatenie vhodné platidlá. Za vhodné platidlá sa nepovažujú bankovky svojou hodnotou prevyšujúce 10 a viacnásobne cenu cestovného lístka a mince v množstve 10 a viac kusov.

8) Výška cestovného vyznačená na cestovnom lístku musí súhlasiť z cenou zaplateného cestovného. Cestujúci je povinný sa presvedčiť pri preberaní cestovného lístka, či mu bol vydaný podľa jeho požadovaných údajov, či zaplatené cestovné zodpovedá cene vyznačenej na cestovnom lístku. Na neskoršiu reklamáciu cestovného dopravca neberie zreteľ.

9) Ak pochybením na strane dopravcu dôjde k vydaniu cestovného lístka v sume nezhodujúcej sa s platným cenníkom spoločnosti, cestujúci s takýmto lístkom má po dodatočnom reklamovaní služieb nárok na vrátenie zisteného rozdielu.

10) Za stratu cestovného lístka sa v zásade náhrada neposkytuje. Ak ide o cestovný lístok na meno v medzinárodnej doprave, náhradný cestovný lístok môže byť vydaný na základe osobitných ustanovení.

11) Ak sa s cestujúcim prepravuje cestovná batožina, za ktorú sa podľa tarify platí dovozné, alebo ak tak určí dopravca, cestujúcemu sa vydá batožinový lístok pri prevzatí batožiny na prepravu a táto skutočnosť sa vhodným spôsobom vyznačí na batožine.

12) Na každý kus cestovnej batožiny musí byť vydaný osobitný batožinový lístok.

Zmena a zrušenie zmluvy

1) Objednávateľ prepravy alebo ním určený vedúci prepravy môže navrhnúť zmenu zmluvy pred začatím prepravy i počas prepravy, dopravca vyhovie návrhu, ak to dovoľuje jeho prevádzka, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť prepravy alebo iný všeobecný záujem a ak zmena nemá podstatný vplyv na cenu prepravy, ináč len po splnení podmienky, že bude dojednaná zmena ceny prepravy.

2) Zrušiť zmluvu možno dohodnúť vždy, kým nebola preprava započatá. Objednávateľ však je povinný nahradiť v takomto prípade účelne vynaložené náklady súvisiace s prípravou prepravy (povolenia, karnety a pod.).

Odstúpenie od zmluvy a vyrovnanie záväzkov

1) Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:

a./ dopravca nepristavil vozidlo riadne a včas, a to ani po dohodnutom náhradnom čase pristavenia,

b./ dopravca pristavil na prepravu autobus, so zásadne odlišným alebo nedostatočným vybavením, ako bolo dohodnuté v zmluve o preprave,

c./ vodič (osádka) autobusu nie je pri pristavení autobusu spôsobilý viesť autobus, resp. nie je vybavený potrebnými dokladmi,

d./ ak dopravca nemôže vykonať prepravu alebo ak ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok, je povinný objednávateľa prepravy o tom včas upovedomiť. Ak objednávateľovi nevyhovujú dopravcom navrhnuté podmienky, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť.

2) Dopravca je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak:

a./ objednávateľ nezaplatil zálohu na prepravu dohodnutú v zmluve,

b./ objednávateľ neurčil na prepravu vedúceho prepravy, resp. určený vedúci dopravy nie je spôsobilý zabezpečiť povinnosti vyplývajúce pre neho zo zmluvy o preprave a tohto prepravného poriadku,

c./ ak cestujúci majú zjavný záujem prepravovať ako batožinu veci ináč vylúčené z prepravy.

3) Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomnou formou (e – mailom) a doručené najneskôr do 12 hodín od dohodnutého času pre pristavenie autobusu na prepravu.

4) Odstúpením od zmluvy sa zmluva stáva od počiatku neplatnou. Zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo sa na základe takejto zmluvy plnilo. Zmluvná strana, ktorá od zmluvy odstúpila v dôsledku správania sa druhej zmluvnej strany a odstúpenie sama nespôsobila, má nárok na náhradu účelne vynaložených prostriedkov v súvislosti s prípravou plnenia a plnením zmluvy.

5) Vyrovnanie záväzkov sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

Nájdené veci

1) Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu odovzdá vodič alebo iný člen posádky príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu. Zaobchádzanie s nájdenými vecami je ustanovené osobitnou smernicou dopravnej spoločnosti.

2) Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti potvrdeniu.

3) Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne je povinná preukázať vlastníctvo nájdenej veci.

Reklamácia

1) Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe. Toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.

2) Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil. V ostatných prípadoch je oprávnený:

a./ v pravidelnej preprave osôb cestujúci

b./ v nepravidelnej preprave osôb objednávateľ prepravy

3) Ak reklamuje ten, kto nie je podľa predchádzajúceho odseku na reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas oprávneného cestujúceho.

4) Objednávatelia prepravy a prepravcovia môžu podať reklamáciu len písomne. Ak cestujúci uplatňuje právo ústnou reklamáciou, dopravca o nej vyhotoví zápisnicu. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy, najmä doklad o zaplatení sumy, vrátenie ktorej sa požaduje, rovnopis vyhotovenej zápisnice.

5) Oprávnený musí uplatniť právo u dopravcu bez zbytočného odkladu najneskoršie do šiestich mesiacov,

a./ Ak ide o objednávateľa v nepravidelnej preprave osôb, odo dňa keď sa preprava vykonala alebo sa mala vykonať.

b./ Ak ide o odosielateľa autobusovej zásielky, odo dňa prevzatia zásielky na prepravu, ak ide o prijímateľa, odo dňa vydania zásielky.

c./ Od udalosti zakladajúcej právo v ostatných prípadoch.

6) Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku 4, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 8 dní. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote, platí, že reklamácia sa riadne podala.

Mimoriadne udalosti počas prepravy

1) Členovia osádky autobusu sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúcich alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb povinní:

a./ poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

b./ urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,

c./ urobiť opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.

2) Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa ods.1.

Záverečné ustanovenia

1) Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

2) Tento prepravný poriadok je účinný dňom 1.6.2015.

3) Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

4) Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v plnom znení na webovej stránke dopravcu.

Dokument na stiahnutie

 Prepravný poriadok JURABUS s.r.o.

 

Konktaktné údaje

JURABUS s.r.o.

02351 Raková 4065

0911 412 198

jurabus@centrum.sk

Napíšte nám

3 + 12 =